خدمات سرور

 • بسته مدیریت سرور مجازی سطح یک

  • نصب و پیکربندی اولیه
   نصب Ioncube و Zend optimizer
   آپدیت سیستم عامل
  5,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • بسته مدیریت سرور مجازی سطح دو

  • نصب و پیکربندی اولیه
   نصب Ioncube و Zend optimizer
   آپدیت سیستم عامل
   مانیتور پورت
  15,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • بسته مدیریت سرور مجازی سطح سه

  • نصب و پیکربندی اولیه
   نصب Ioncube و Zend optimizer
   آپدیت سیستم عامل
   نصب و پیکربندی مجدد سیستم عامل یک بار در ماه
   مانیتور پورت و سرویس ها
  35,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • بسته مدیریت سرور مجازی سطح چهار

  • نصب و پیکربندی اولیه
   نصب Ioncube و Zend optimizer
   آپدیت سیستم عامل
   نصب و پیکربندی مجدد سیستم عامل یک بار در ماه
   مانیتور پورت و سرویس ها
   بررسی و رفع مشکلات سرور
  60,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • بسته مدیریت سرور اختصاصی سطح یک

  • نصب و پیکربندی اولیه
   نصب Ioncube و Zend optimizer
   آپدیت سیستم عامل
  10,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • بسته مدیریت سرور اختصاصی سطح دو

  • نصب و پیکربندی اولیه
   نصب Ioncube و Zend optimizer
   آپدیت سیستم عامل
   مانیتور پورت
  60,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • بسته مدیریت سرور اختصاصی سطح سه

  • نصب و پیکربندی اولیه
   نصب Ioncube و Zend optimizer
   آپدیت سیستم عامل
   نصب و پیکربندی مجدد سیستم عامل یک بار در ماه
   مانیتور پورت و سرویس ها
  100,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • بسته مدیریت سرور اختصاصی سطح چهار

  • نصب و پیکربندی اولیه
   نصب Ioncube و Zend optimizer
   آپدیت سیستم عامل
   نصب و پیکربندی مجدد سیستم عامل یک بار در ماه
   مانیتور پورت و سرویس ها
   بررسی و رفع مشکلات سرور
  150,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • بسته امنیتی سرور سطح یک

  • نصب و پیکربندی اولیه
   (شامل نصب CSF / بستن فانکشن های اضافی)
   تغییر پورت SSH / RDP
  10,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • بسته امنیتی سرور سطح دو

  • نصب و پیکربندی اولیه
   (شامل نصب CSF /Clamav/ بستن فانکشن های اضافی)
   تغییر پورت SSH / RDP
   مانیتور پورت
  80,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • بسته امنیتی سرور سطح سه

  • نصب و پیکربندی اولیه
   (شامل نصب Mod_Security/CSF /Clamav/ بستن فانکشن های اضافی)
   آپدیت سیستم عامل و کنترل پنل و سیستم های امنیتی (شامل بسته های yum / kernel/CSF/Clamav)
   تغییر پورت SSH / RDP و ایجاد محدودیت بر مبنای IP
   نرم افزارهای مبارزه با حملات DDOS
   مانیتور پورت و سرویس ها
  150,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • بسته امنیتی سرور سطح چهار

  • نصب و پیکربندی اولیه
   (شامل نصب Mod_Security/CSF /Clamav/ بستن فانکشن های اضافی)
   آپدیت سیستم عامل (شامل بسته های yum / kernel)
   تغییر پورت SSH / RDP و ایجاد محدودیت بر مبنای IP
   مانیتور پورت و سرویس ها
   نرم افزارهای مبارزه با حملات DDOS
   بررسی سرور
  300,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • بسته نصبی ملزومات سرور سطح یک

  • نصب Extension آپاچی یا PHP
  15,000 تومان یکبار
  سفارش دهید