نمایندگی هاست ویندوز ایران

 • نمایندگی هاست ویندوز 1 گیگابایت

  20,000/mo
  خارج از دسترسی
  • 1000 مگابایت فضا
  • 8 گیگابایت پهنای باند
  • نامحدود تعداد دامنه
  • وب سایت پنل کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • دارد امکان زیر نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • MSSQL2008 دیتابیس
  • 100 عدد ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
 • نمایندگی هاست ویندوز 3 گیگابایت

  35,000/mo
  خارج از دسترسی
  • 3000 مگابایت فضا
  • 15 گیگابایت پهنای باند
  • نامحدود تعداد دامنه
  • وب سایت پنل کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • دارد امکان زیر نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • MSSQL2008 دیتابیس
  • 200 عدد ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
 • نمایندگی هاست ویندوز 5 گیگابایت

  65,000/mo
  خارج از دسترسی
  • 5000 مگابایت فضا
  • 25 گیگابایت پهنای باند
  • نامحدود تعداد دامنه
  • وب سایت پنل کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • دارد امکان زیر نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • MSSQL2008 دیتابیس
  • 350 عدد ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
 • نمایندگی هاست ویندوز 10 گیگابایت

  90,000/mo
  خارج از دسترسی
  • 10000 مگابایت فضا
  • 45 گیگابایت پهنای باند
  • نامحدود تعداد دامنه
  • وب سایت پنل کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • دارد امکان زیر نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • MSSQL2008 دیتابیس
  • 500 عدد ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
 • نمایندگی هاست ویندوز 20 گیگابایت

  115,000/mo
  خارج از دسترسی
  • 20000 مگابایت فضا
  • 70 گیگابایت پهنای باند
  • نامحدود تعداد دامنه
  • وب سایت پنل کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • دارد امکان زیر نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • MSSQL2008 دیتابیس
  • 700 عدد ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
 • نمایندگی هاست ویندوز 30 گیگابایت

  140,000/mo
  خارج از دسترسی
  • 30000 مگابایت فضا
  • 100 گیگابایت پهنای باند
  • نامحدود تعداد دامنه
  • وب سایت پنل کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • دارد امکان زیر نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • MSSQL2008 دیتابیس
  • 1000 عدد ایمیل
  • نامحدود پارک دامین