هاست لینوکس اقتصادی

 • هاست لینوکس 50 مگا بایت

  •                        فضا  50 مگابایت
             پهنای باند  5 گیگابایت در ماه
       دامین رایگان  ندارد
             کنترل پنل  سی پنل
         ساب دامین  نامحدود
               دیتابیس  نامحدود
                      ایمیل  نامحدود
          پارک دامین  ندارد
           ادان دامین  ندارد
       انتقال رایگان  اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 100 مگا بایت

  •                        فضا  100 مگابایت
             پهنای باند  10 گیگابایت در ماه
       دامین رایگان  ندارد
             کنترل پنل  سی پنل
         ساب دامین  نامحدود
               دیتابیس  نامحدود
                      ایمیل  نامحدود
          پارک دامین  ندارد
           ادان دامین  ندارد
       انتقال رایگان  اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 200 مگا بایت

  •                        فضا  200 مگابایت
             پهنای باند  15 گیگابایت در ماه
       دامین رایگان  ندارد
             کنترل پنل  سی پنل
         ساب دامین  نامحدود
               دیتابیس  نامحدود
                      ایمیل  نامحدود
          پارک دامین  ندارد
           ادان دامین  ندارد
       انتقال رایگان  اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 500 مگا بایت

  •                        فضا  500 مگابایت
             پهنای باند  20 گیگابایت در ماه
       دامین رایگان  ندارد
             کنترل پنل  سی پنل
         ساب دامین  نامحدود
               دیتابیس  نامحدود
                      ایمیل  نامحدود
          پارک دامین  ندارد
           ادان دامین  ندارد
       انتقال رایگان  اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 500 مگابایت نامحدود

  •                        فضا  500 مگابایت
             پهنای باند  نامحدود
       دامین رایگان  ندارد
             کنترل پنل  سی پنل
         ساب دامین  نامحدود
               دیتابیس  نامحدود
                      ایمیل  نامحدود
          پارک دامین  نامحدود
           ادان دامین  نامحدود
       انتقال رایگان  اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 1 گیگابایت

  •                        فضا  1000 مگابایت
             پهنای باند  30 گیگابایت در ماه
       دامین رایگان  ندارد
             کنترل پنل  سی پنل
         ساب دامین  نامحدود
               دیتابیس  نامحدود
                      ایمیل  نامحدود
          پارک دامین  ندارد
           ادان دامین  ندارد
       انتقال رایگان  اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 1 گیگابایت نامحدود

  •                        فضا  1000 مگابایت
             پهنای باند  نامحدود
       دامین رایگان  ندارد
             کنترل پنل  سی پنل
         ساب دامین  نامحدود
               دیتابیس  نامحدود
                      ایمیل  نامحدود
          پارک دامین  نامحدود
           ادان دامین  نامحدود
       انتقال رایگان  اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 2 گیگابایت

  •                        فضا  2000 مگابایت
             پهنای باند  40 گیگابایت در ماه
       دامین رایگان  ندارد
             کنترل پنل  سی پنل
         ساب دامین  نامحدود
               دیتابیس  نامحدود
                      ایمیل  نامحدود
          پارک دامین  ندارد
           ادان دامین  ندارد
       انتقال رایگان  اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 2 گیگابایت نامحدود

  •                        فضا  2000 مگابایت
             پهنای باند  نامحدود
       دامین رایگان  ندارد
             کنترل پنل  سی پنل
         ساب دامین  نامحدود
               دیتابیس  نامحدود
                      ایمیل  نامحدود
          پارک دامین  نامحدود
           ادان دامین  نامحدود
       انتقال رایگان  اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 3 گیگابایت

  •                        فضا  3000 مگابایت
             پهنای باند  40 گیگابایت در ماه
       دامین رایگان  ندارد
             کنترل پنل  سی پنل
         ساب دامین  نامحدود
               دیتابیس  نامحدود
                      ایمیل  نامحدود
          پارک دامین  ندارد
           ادان دامین  ندارد
       انتقال رایگان  اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد
 • هاست لینوکس 3 گیگابایت نامحدود

  •                        فضا  3000 مگابایت
             پهنای باند  نامحدود
       دامین رایگان  ندارد
             کنترل پنل  سی پنل
         ساب دامین  نامحدود
               دیتابیس  نامحدود
                      ایمیل  نامحدود
          پارک دامین  نامحدود
           ادان دامین  نامحدود
       انتقال رایگان  اگر کنترل پنل قبلی سی پنل باشد