نمایندگی هاست ویندوز

 • نمایندگی هاست ویندوز 1 گیگابایت

  24,000/mo
  خارج از دسترسی
  • 1000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد دامنه
  • وب سایت پنل کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • دارد انتقال رایگان
 • نمایندگی هاست ویندوز 3 گیگابایت

  42,500/mo
  خارج از دسترسی
  • 3000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد دامنه
  • وب سایت پنل کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • دارد انتقال رایگان
 • نمایندگی هاست ویندوز 5 گیگابایت

  65,000/mo
  خارج از دسترسی
  • 5000 مگابایت فضا
  • نامحدود هنای باند
  • نامحدود تعداد دامنه
  • وب سایت پنل کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • دارد انتقال رایگان
 • نمایندگی هاست ویندوز 10 گیگابایت

  115,000/mo
  خارج از دسترسی
  • 10000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد دامنه
  • وب سایت پنل کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • دارد انتقال رایگان
 • نمایندگی هاست ویندوز 20 گیگابایت

  195,000/mo
  خارج از دسترسی
  • 20000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد دامنه
  • وب سایت پنل کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • دارد انتقال رایگان
 • نمایندگی هاست ویندوز 30 گیگابایت

  280,000/mo
  خارج از دسترسی
  • 30000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود تعداد دامنه
  • وب سایت پنل کنترل پنل کاربر
  • دارد کنترل پنل نماینده
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • دارد انتقال رایگان