بنا به اعلام شرکت ریسلو ، به علت انجام بروز رسانی در سایت ، سرورهای این شرکت در زمان اعلام شده از دسترس خارج خواهند بود.

برنامه تعمیرات :
زمان : 6 خرداد 94
بخش های خارج از دسترس: پنل نمایندگی, پنل کاربری, بخش API, ثبت ، تمدید و انتقال دامنه و کلیه تغییرات دامنه ها ازقبیل DNS  و نام و غیره
مدت زمان تخمینی: 7:30 دقیقه
شروع: 13:00
پایان: 20:30

در نظر داشته باشید در زمان اعلام شده امکان هیچگونه ثبت ، تمدید و انتقال دامنه بین المللی انجام نخواهد شد.
لطفا امور مربوط به دامنه های خود را قبل یا بعد از زمان اعلام شده انجام دهید.


Tuesday, May 26, 2015

« بازگشت